Testament

notarieel.333x0-is

Erfenissen en giften

De Stichting Zwols Dierenasiel is voor een groot gedeelte van haar werkzaamheden afhankelijk van verkrijgen uit erfenissen en giften. Indien u veel waardering heeft voor het werk van het Zwols Dierenasiel en u het asiel ook na uw overlijden financieel wilt ondersteunen, kunt u de stichting opnemen in uw testament. Uiteraard kunt u ook tijdens uw leven uw waardering al laten blijken voor onze werkzaamheden door (jaarlijks) een gift aan de stichting te doen.

Door uw financiële bijdrage helpt u ons om de dieren van Zwolle en omstreken weer een goede kans op een tweede leven te bieden. Met uw financiële bijdrage heeft u een geweldige invloed op ons werk.

Testament

In uw testament kunt u precies vastleggen hoe u wilt dat uw nalatenschap wordt verdeeld.

Door opname van een legaat kunt u aan ons bijvoorbeeld een vast bedrag en/of bepaalde goederen (zoals bijvoorbeeld een auto of inboedelgoederen) nalaten. Wij hebben dan uitsluitend recht op het legaat en zijn verder niet betrokken bij de afwikkeling van uw nalatenschap.

Door opname van een erfstelling kunt u ons tot uw (mede)erfgenaam benoemen. Indien u ons in uw testament tot uw enige erfgenaam benoemt, vererven al uw bezittingen en (eventuele) schulden naar het Zwols Dierenasiel. In dat geval zijn wij verantwoordelijk voor de volledige afwikkeling van uw erfenis. De goederen van uw nalatenschap zullen dan te gelde worden gemaakt en uw netto erfenis zal worden ingezet voor het werk van ons asiel. Uiteraard kunt u in uw testament ook zelf een executeur aanwijzen die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van uw nalatenschap.

In uw testament kunt u bijvoorbeeld ook opnemen aan wie u uw huisdier(en) wilt nalaten. Indien u niet weet aan wie u uw huisdier(en) wilt nalaten, kunt u in uw testament aan het Zwols Dierenasiel verzoeken om een goed nieuw huis voor uw huisdier(en) te zoeken.

Levenstestament

Indien u niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen, kan op verzoek van bijvoorbeeld een familielid een bewindvoerder over uw vermogen worden benoemd. Deze bewindvoerder dient dan uw vermogen te beheren en dient jaarlijks rekening en verantwoording aan de rechter af te leggen. Indien u echter zelf wilt bepalen wie uw vermogen in die situatie gaat beheren, kunt u bij de notaris een levenstestament laten opstellen.

In een levenstestament kunt u een volmacht verstrekken aan een of meerdere personen, waarbij u kunt bepalen dat de volmacht pas van kracht is nadat een arts schriftelijk heeft verklaard dat u uw eigen belangen niet meer kunt behartigen. In uw levenstestament kunt u ook bepalingen opnemen ten aanzien van uw huisdier(en). U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat de gevolmachtigde de hulp van het Zwols Dierenasiel dient in te roepen bij de herplaatsing van uw huisdier(en). Ook kunt u in uw levenstestament laten vastleggen op welke wijze de gevolmachtigde het Zwols Dierenasiel namens u financieel dient te ondersteunen. Bij uw overlijden eindigt de volmacht en zal uitvoering moeten worden gegeven aan uw (eventuele) testament.

Giften

Ook tijdens uw leven kunt u ons werk steunen door middel van één of meer giften. Indien u een periodieke gift aan ons wilt doen, kunt u deze gift, indien u aan een aantal voorwaarden voldoet, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Een van deze voorwaarden is dat u minimaal vijf jaar lang een gift doet aan de stichting. Ook dient de periodieke gift te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen u en de stichting. Meer informatie over een periodieke gift en de tekst van de modelovereenkomst, treft u aan op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Geen erfbelasting/schenkbelasting

Omdat de Stichting Zwols Dierenasiel is aangemerkt al een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij over uw erfenis en/of gift geen erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd. Als u het Zwols dierenasiel opneemt in uw testament of als u een (periodieke) gift aan ons doet, kunt u er dus zeker van zijn dat het gehele bedrag ten goede komt aan de dieren!

Notaris

Voor het opmaken van een (levens)testament heeft u een notaris nodig. Het Zwols Dierenasiel adviseert u om hiervoor contact op te nemen met notariskantoor Het Notarieel te Zwolle (www.hetnotarieel.nl).

De kandidaat-notarissen mr. Martijn de Jong (dejong@hetnotarieel.nl), mr. Tiny van der Veen-Hamstra (vanderveen@hetnotarieel.nl) en mr. Karin Schrör (schrör@hetnotarieel.nl) zijn graag bereid om uw vragen over (levens)testamenten en/of (periodieke) giften telefonisch te beantwoorden. Uiteraard kunt u hiervoor ook contact met uw eigen notaris of de Notaristelefoon (0900-3469393 / www.notaris.nl.) opnemen.

Ook het dierenasiel zelf beantwoordt graag uw vragen.

Alvast hartelijk bedankt!